اعضای کمیسیون آموزش


  • کاظم حقیقی مقدم
  • احمد زارعی
  • اشکان ریاضی