کاظم حقیقی مقدم


 اعضای هیات مدیره-کاظم حقیقی مقدم
کاظم حقیقی مقدم

سمت:رییس

سابقه صنفی:40 سال

سابقه عضویت در هیات مدیره : 4 دوره ، 16 سال

دریافت فایل ضمیمه اول