احمد زارعی


 اعضای هیات مدیره-احمد زارعی
احمد زارعی

سمت :نائب رئیس

سابقه صنفی:40 سال

سابقه عضویت در هیات مدیره : 6 دوره ، 24 سال

 

دریافت فایل ضمیمه اول