بخشنامه در خصوص انتخابات هیت مدیره صنف خیاطان


بخشنامه ها-بخشنامه در خصوص  انتخابات هیت مدیره صنف خیاطان
بخشنامه در خصوص انتخابات هیت مدیره صنف خیاطان
دریافت فایل ضمیمه اول